Accueil Raccord ORFS 2
Raccords ORFS tube x tube 2
Union double ORFS
UDORFS
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16"-18
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
UDORFS916
UDORFS1116
UDORFS1316
UDORFS1
UDORFS1-316
UDORFS1-716
UDORFS1-1116
UDORFS2
Union double ORFS
Coude égal à 90° ORFS
CEORFS
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16-18
11/16-16
13/16-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
CEORFS916
CEORFS1116
CEORFS1316
CEORFS1
CEORFS1-316
CEEORFS1-716
CEORFS1-1116
CEORFS2

Coude égal

ORFS

Coude égal à 90° passe cloison ORFS
CECLORFS
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16-18
11/16-16
13/16-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
CECLORFS916
CECLORFS1116
CECLORFS1316
CECLORFS1
CECLORFS1-316
CECLEORFS1-716
CECLORFS1-1116
CECLORFS2Coude égal
à 90°
de cloison ORFS

Coude égal à 45° passe cloison ORFS
CECL45ORFS
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16-18
11/16-16
13/16-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
CECL45ORFS916
CECL45ORFS1116
CECL45ORFS1316
CECL45ORFS1
CECL45ORFS1-316
CECL45EORFS1716
CECL45ORFS1-1116
CECL45ORFS2

Coude égal

ORFS

à 45°

de cloison

TE égal ORFS passe cloison sur pied
TECLORFSP
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16-18
11/16-16
13/16-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
TECLORFSP916
TEORFSP1116
TECLORFSP1316
TECLORFSP1
TECLORFSP1-316
TECLORFSP1-716
TECLORFSP1-1116
TECLORFSP2

TE égal

ORFS

de cloison

sur pied

Croix égale ORFS
CRORFS
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16"-18
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
1".3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
CRORFS916
CRORFS1116
CRRORFS1316
CRORFS1
CRRORFS1316
CRORFS1-716
CRORFS1-1116
CRORFS2

Croix

égale

ORFS

TE égal ORFS
TEORFS
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16-18
11/16-16
13/16-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
TEORFS916
TEORFS1116
TEORFS1316
TEORFS1
TEORFS1-316
TEORFS1-716
TEORFS1-1116
TEORFS2

TE égal

ORFS

Union double passe cloison ORFS
UDCLORFS
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16-18
11/16-16
13/16-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
UDCLORFS916
UDCLORFS1116
UDCLORFS1316
UDCLORFS1
UDCLORFS1-316
UDCLORFS1-716
UDCLORFS1-1116 UDCLORFS2Union double
de cloison ORFS

TE égal ORFS passe cloison sur barre
TECLORFSB
D. tube
Filetage
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16-18
11/16-16
13/16-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
TECLORFSB916
TECLORFSB1116
TECLORFSB1316
TECLORFSB1
TECLORFSB1-316
TECLORFSB1-716
TECLORFSB1-1116
TECLORFSB2

TE égal

ORFS

de cloison

sur barre